Šta predstavlja ovaj piktogram?

U pitanju su supstance ili smješe koje mogu ispoljiti veoma stetno dejstvo na zivot i zdravlje ljudi, dovesti do teškog oštećena organa, pojave kancera, neplodnosti, deformiteta ploda, poremećaja disanja. Mogu se svrstati u neku od  sljedećih klasa i kategorija opasnosti:

  • Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1
  • Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A, 1B i 2
  • Karcinogenost, kategorija 1A, 1B i 2
  • Toksičnost po reprodukciju, kategorija kategorija 1A, 1B i 2
  • Specifična toksičnost na ciljni organ-višekratna izloženost, kategorija 1 i 2
  • Opasnost od aspiracije, kategorija 1.

Related Posts

Standardi

Šta je to CLP regulativa?

CLP – Regulation for Classification, Labelling and Packaging je regulativa Evropske unije iz 2008. (stupila na snagu 2009.) godine donesena sa ciljem veće zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine kroz jedinstven uniforman sistem klasifikacije, Read more...

Standardi

Šta je to GHS dokument

GHS- globalno harmonizovani sistem klasifikacije hemikalija donesen je i odobren od strane Ujedinjenih nacija 2002.godine sa misijom da se postepeno širom svijeta na isti način klasifikuju, pakuju i obilježavaju hemikalije. Zapravo je okvir na osnovu Read more...

Pravilnik

Zakon o hemikalijama Republike Srpske

ZAKON O HEMIKALIJAMA (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 21 od 13. marta 2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti Read more...