Ovdje možete naći internet adrese sa korisnim informacijama o legislativi, akcijama i projektima vezanim za upravljanje hemikalijama u našem regionu, Evpropi i svijetu..

Zvanična stranica Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite sa zakonom i podzakonskim aktima vezanim za uvoz, prometovanje i proizvodnju hemikalija:

Inspektorat Republike Srpske

Federalno ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine

Evropska agencija za hemikalije

Zakonodavstvo Evropske unije (EU)

Svjetska zdravstvena organizacija

Roterdamska konvencija o opasnim hemikalijama

Stokholska konvencija o opasnim hemikalijama

Švedska agencija za hemikalije