Naše usluge:

 • Priprema i izrada dokumentacije neophodne za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s hemikalijama.
  • Izrada tehničkog elaborata o bezbijednosti (ako se isti zahtijeva).
  • Izrada hemijskih kartica.
  • Obuka radnika koji rukuju s hemikalijama o načinu skladištenja i postupanja sa opasnim hemikalijama, postupanju u slučaju akcidenta te adekvatnom uklanjanju otpada.
 • Priprema i izrada dokumentacije neophodne za za upis hemikalija/biocida u Inventar hemikalija.
  • Izrada, usaglašavanje i kontrola Bezbjedonosno-tehničkih listova (BTL) u skladu sa važećim propisima.
  • Izrada etiketa i uputstva za upotrebu hemikalija.
  • Izrada dosijea hemikalije.
  • Direktna komunikacija sa stranim proizvođačem hemikalija u vezi sa dokumentacijom za registraciju proizvoda u skladu sa važećim propisima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
 • Zastupanje kod inspekcijskih organa (po dogovoru).
 • Komunikacija sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite.
 • Sprovođenje ostalih odredbi u skladu sa Zakonom o hemikalijama/biocidima.
  • Vođenje evidencije o hemikalijama i dostavljanju obrasca izvještaja o prometu do 31. januara za prethodnu godinu.
  • Primjena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obilježavanje i oglašavanje hemikalija/biocida.
  • Informisanje o primjeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja određenih opasnih hemikalija
  • Organizacija preventivnih pregleda poslovnih prostora u vezi s ispunjavanjem minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti sa hemikalijama.